หาอะไรก็เจอ

กำลังโหลด...

แนวข้อสอบต่างๆ

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบตำรวจสายธุรการ ชุดที่ 1

ขอขอบคุณท่าน พ...ยงยุทธ ชัยสวัสดิ์ ผู้แต่ง
ท่านเป็นชาวเชียงใหม่ โดยกำเนิด จึงขออัญเชิญบุญบารมีของพระธาตุดอยสุเทพและบุญบารมีของครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งเป็นทีเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปครับ

แนวข้อสอบตำรวจสายธุรการ ชุดที่ 1

1. การออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นอำนาจของ
. นายกรัฐมนตรี
. รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
. คณะรัฐมนตรี

2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน

. 2 ส่วน

. 3 ส่วน

. 4 ส่วน

. 5 ส่วน


3. “...” เป็นคำย่อของ
. คณะกรรมการเชิงนโยบายตำรวจแห่งชาติ
. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
. คณะกรรมการนโยบายและแผนตำรวจแห่งชาติ
. คณะกรรมการนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4. ข้อใด เป็นอำนาจของ ก...
. คัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
. คัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขึ้นไป
. คัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจขึ้นไป
. คัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บังคับการตำรวจขึ้นไป

5. ยศตำรวจมีกี่ยศ
. 12 ยศ

. 13 ยศ

. 14 ยศ

. 15 ยศ

6. การแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวน เป็นอำนาจของผู้ใด
. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
. ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บัญชาการขึ้นไปซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
. ผู้บังคับการขึ้นไป เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง
. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

7. .ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งออกกี่ประเภท มีจำนวนเท่าใด
. 2 ประเภท คือ ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับการ หรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน และ ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน
. 2 ประเภท คือ ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งตั้งแต่ผู้บัญชาการ หรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน และ ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน
. 2 ประเภท คือ ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งตั้งแต่ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน และ ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน
. 2 ประเภท คือ ผู้ซึ่งเคยรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในตำแหน่งตั้งแต่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือเทียบผู้บัญชาการขึ้นไปจำนวนห้าคน และ ผู้ซึ่งไม่เป็นข้าราชการตำรวจจำนวนหกคน

8. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของ ก.ตร. ในการออกกฎ ก.ตร.
. กำกับดูแล ตรวจสอบ และแนะนำ เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มค่าครองชีพ สวัสดิการ หรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับข้าราชการตำรวจให้เหมาะสม
. กำหนดชั้นยศที่ควรบรรจุแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสำหรับวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรต่างๆ
. ไม่มีข้อใดถูก

9. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ ผู้ใดเป็นผู้วินิจฉัย
. .ตร.

. ...

. นายกรัฐมนตรี

. ถูกทุกข้อ

10. เมื่อได้รายชื่อผู้สมัครตามข้อ 57 แล้ว ให้จัดส่งบัญชีรายชื่อบุคคลดังกล่าวโดยเรียงลำดับตามตัวอักษรไปยังผู้มีสิทธิเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๕ () ก่อนวันเลือกเป็นระยะเวลา
. ไม่น้อยกว่าสิบวัน

. ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน

. ไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน

. ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่วัน

11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
.งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ

.งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ

.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร

.งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

12. ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
.มีความรู้ภาษาไทย

.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
.ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง

.ถูกทั้ง ก. . และ ค. ประกอบกัน

13. หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง

.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

.การเตือนเรื่องที่ค้าง

.ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา

.ถูกทั้งข้อ ก. . และ ค.

จงพิจารณาตัวเลือกต่อไป แล้วใช้ตอบคำถามตั้งแต่ ข้อ 14 ถึง 17

.แถลงการณ์

.ข้อบังคับ

.คำสั่ง

.ไม่ใช่ทั้ง ก. . และ ค.

14. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย ข

15. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน ก

16. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ค

17. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน ง

18. หนังสือต่อไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ

.หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ

.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติหลักฐาน

.หนังสือสำนวนการสอบสวน

19. การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี

.5 ปี

.10 ปี

.15 ปี

.20 ปี

20. ข้อใดอาจช่วยให้หนังสือราชการมีใจความแจ่มชัด

.การใช้ภาษาที่ง่าย สั้น แต่ได้ใจความดี

.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ หรือตอนๆ

.การท้าวความถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมา

.ถูกทั้ง ก. . และ ค.

21. การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร

.ต้องเสนอเรื่องที่ไม่มีปัญหาก่อนเสมอ

.ต้องเสนอเรื่องสำคัญก่อนเรื่องอื่นๆ

.ต้องแยกเรื่องเสนอเป็นประเภทๆ ไป

.ต้องเรียงลำดับเรื่องเสนอก่อน-หลัง ตามวัน เดือน ปี ที่ได้รับ

22. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว

.การเก็บก่อนปฏิบัติ

.การเก็บระหว่างปฏิบัติ

.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว

.การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

23. ข้อใดเรียงลำดับส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเล็ก ได้ถูกต้อง

.กอง แผนก กรม กระทรวง

.แผนก กรม กอง กระทรวง

.กระทรวง กอง กรม แผนก

.กระทรวง กรม กอง แผนก

24. ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร

.แดง

.ดำ

.น้ำเงิน

.เขียว

25. ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร

.ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน

.ทำงานแทน

.รักษาราชการแทน

.ปฏิบัติราชการแทน

26. ผู้นำ คือ

. ผู้ที่ไม่ได้รับมอบอำนาจทางสายงาน แต่มีอำนาจโดยวิธีอื่น

. ผู้ที่มีตำแหน่งที่กำหนดขึ้นในองค์การ มีอำนาจโดยตำแหน่ง

. ผู้ที่มียศ และตำแหน่งที่ชัดเจน

. ถูกทุกข้อ

27. ภาวะผู้นำในปี ค.. 1930- 1940 มาจากแนวคิดทฤษฎีใด
. ทฤษฎีการนำของเทพ (God Theory of Lleadership)
. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ (Behavioral Theories)
. ทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership)
. ทฤษฎีอัตถนิยม (Autocratic Theories Leaders)

28. แนวคิดหลักของทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ (Behavioral Theories) เป็นอย่างไร

. ให้มองในสิ่งที่ผู้นำปฏิบัติ

. ชี้ให้เห็นว่าทั้งผู้นำและผู้ตามต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน

. ผู้นำต้องมีตำแหน่งและอำนาจ

. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

29. การบังคับบัญชาแบบขู่เข็ญมากกว่าการชมเชย เป็นลักษณะของผู้นำประเภทใด
. แบบใช้อำนาจ (Explortive – Authoritative)
. แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative)
. แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic)
. แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative – Democratic)

30. ความแตกต่างระหว่างผู้นำ กับ ผู้บริหาร คือ
. ตำแหน่ง

. ที่มาของอำนาจหน้าที่

.บทบาท

. ถูกทุกข้อ

31. ทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership) เป็นของประเทศใด

. กรีก

. โรมันโบราณ

. อียิปต์

. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

32. ผู้นำในยุคของทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership) ได้แก่

. พระเจ้านโปเลียน ฮิตเลอร์

. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราช

. ถูกทุกข้อ

33. Likert’s Michigan Studies แบ่งลักษณะผู้นำเป็นกี่แบบ

. 2 แบบ

. 3 แบบ

. 4 แบบ

. 5 แบบ

34. การบริหารแบบไหน ที่ Likert พบว่า จะทำให้ผู้นำประสบผลสำเร็จและเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ และยังพบว่าผลผลิตสูงขึ้นด้วย ซึ่งความสำเร็จขึ้นกับการมีส่วนร่วมมากน้อยของผู้ใต้บังคับบัญชาดกห
. แบบใช้อำนาจ (Explortive – Authoritative)
. แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative)
. แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic)
. แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative – Democratic)

35. Blake and Mouton’s managerial Grid กำหนดปัจจัยการมีภาวะผู้นำที่ดีมีกี่ปัจจัย อะไรบ้าง
. 2 ปัจจัย คือ คน (People) และเงิน (Anoey)
. 2 ปัจจัย คือ คน (People) และผลผลิต (Product)
. 2 ปัจจัย คือ เงิน (Anoey) และผลผลิต (Product)
. 2 ปัจจัย คือ คน (People) และกระบวนการ (Process)

36. ตามข้อ 33 มีอะไรบ้าง
. แบบใช้อำนาจ (Explortive – Authoritative) และ แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative)
. แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) และ แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative – Democratic)
. แบบใช้อำนาจ (Explortive – Authoritative) , แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) และ แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic)
. แบบใช้อำนาจ (Explortive – Authoritative) ,แบบใช้อำนาจเชิงเมตตา (Benevolent – Authoritative) แบบปรึกษาหารือ (Consultative – Democratic) และ แบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Participative – Democratic)

37. Leadership หมายถึง ผู้ใด

. ผู้บริหาร

. ผู้นำ

. ผู้นำมาบริหาร

. ถูกทุกข้อ

38. ทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership) มีความเชื่อว่า
. ภาวะผู้นำเกิดขึ้นโดยการยกย่องของประชาชน
. ภาวะผู้นำเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือโดยกำเนิด (Born leader) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถพัฒนาขึ้นได้
. ภาวะผู้นำเกิดขึ้นตามคำสั่งของเทพเจ้า (God leader) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
. ภาวะผู้นำเกิดขึ้นตามสถานการณ์ ( Case leader) และสามารถเปลี่ยนแปลงได้

39. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้นำ (Behavioral Theories) เกิดขึ้นในปีใด
. ..1940 – 1960

. ..1960 – 1980

. ..1980 – 1990

. ..2000 – 2005

40. ลักษณะผู้นำที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงตามทฤษฎีมหาบุรุษ (Greatman Theory of Lleadership)จะประกอบด้วย

. ความเฉลียวฉลาด

. บุคลิกภาพซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้นำ

. ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถด้วย

. ถูกทุกข้อ

41. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตราเป็น

. พระราชบัญญัติ

. พระราชกำหนด

. พระราชกฤษฎีกา

. กฎกระทรวง

42. ข้อใดถือว่าเป็นเป้าหมายของการบริหารราชการตามกฎหมายนี้

. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

. ถูกทุกข้อ

43. การเสนอมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ ต่อคณะรับฒนตรี ต้องทำเป็น

. ลายลักษณ์อักษร

. วาจา

. โดยวิธีอื่นใด

. ถูกทุกข้อ

44. แผนการบริหารตามส่วนราชการ เป็นแผน

. 2 ปี

. 4 ปี

. 8 ปี

. แล้วแต่นโยบายที่ส่วนราชการกำหนด

45. เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตามที่

. นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการ

. ตามที่ เลขาธิการ ก...แจ้งมา

. ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งมา

. สรุปทันที โดยไม่รอสั่งการ

46. เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ให้หน่วยงานใดจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสำหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดำเนินการต่อไปหรือยุบเลิก

. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

. สำนักงบประมาณ

. กรมบัญชีกลาง

. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

47. ความคุ้มค่าตามข้อที่แล้ว หมายถึง

. ประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม

. ประโยชน์หรือผลเสียอื่นๆ

. ประโยชน์หรือผลเสียซึ่งไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้

. ถูกทุกข้อ

48. เพื่อประโยชน์ในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานใดที่สามารถเสนอหลักเกณฑ์ และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้

. ...

. สำนักงบประมาณ

. กรมบัญชีกลาง

. ถูกทุกข้อ

49. ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น แต่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะไม่เห็นชอบด้วย กับคำเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อหน่วยงานเป็นผู้เพื่อพิจารณาวินิจฉัย

. คณะรัฐมนตรี

. เลขาธิการ กพ.

. เลขาธิการ ก...

. ถูกทุกข้อ

50. เมื่อส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และผลสัมฤทธิ์โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ หรือสามารถดำเนินการตามแผนการลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก... กำหนด ให้
... เสนอคณะรัฐมนตรี

. ให้ขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ

. ให้งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

. จัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น

. ถูกทุกข้อ

เฉลยแนวข้อสอบตำรวจสายธุรการ ชุดที่ 1

1./

2./

3./

4./

5./

6./

7./

8./

9 /

10.

11 /

12/

13 /

14./

15 /

16 /

17 /

18 /

19 /

20

21 /

22./

23/

24 /

25/

26/

27 /

28/

29 /

30

31/

32/

33 /

34/

35/

36/

37/

38/

39/

40 /

41/

42/

43 /

44/

45/

46/

47/

48/

49/

50


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น